Thẻ điều kiện if trong BLOGSPOT

Với thẻ điều kiện if, bạn có thể đưa ra điều kiện để hiển thị một đoạn code, một nội dung nào đó tại trang mà bạn muốn trong blog. Thẻ này cũng giúp cho việc tối ưu Seo.I. Cú pháp của thẻ điều kiện if

<b:if cond='Điều_kiện'>
Nội dung hiển thị
</b:if>

II. Danh sách các thẻ điều kiện dùng trong blogspot

1. Hiển thị trên trang chủ (HomePage), trang nhãn (Label), trang lưu trữ (Archive)

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

2. Hiển thị trên trang bài viết (Post)

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

3. Hiển thị trên trang tĩnh (Page).

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

4. Hiển thị trên trang lưu trữ (Archive)

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

5. Hiển thị trên trang chủ (HomePage)

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

6. Hiển thị trên một trang URL bất kỳ

<b:if cond='data:blog.url == "PUT_URL_HERE"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

7. Hiển thị trên trang tĩnh (Page) và trang bài viết (Post)

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

8. Hiển thị các nhãn (Label)

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

9. Hiển thị cho nhãn (Label) được chỉ định

<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Thủ Thuật Blogger&quot;'>
// Hiển thị nội dung cho nhãn 'Thủ Thuật Blogger'
</b:if>

10. Hiển thị cho bài viết đầu tiên

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

11. Hiển thị trên mobile

<b:if cond='data:blog.isMobile'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

12. Hiển thị khi có Backlink

<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

13. Hiển thị với tác giả bài viết

<b:if cond='data:displayname == "DX Oan"'>
// Hiển thị nội dung với tác giả 'DX Oan'
</b:if>

14. Hiển thị trên trang có số comments bằng một giá trị nào đó

<b:if cond='data:post.numComments == 3'>
// Hiển thị nội dung với bài viết có 3 bình luận
</b:if>

<b:if cond='data:post.numComments > 1'>
// Hiển thị nội dung với bài viết có nhiều hơn 1 bình luận
</b:if>

15. Hiển thị trong tất cả các trang khi chức năng comment được kích hoạt

<b:if cond='data:post.allowComments'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

16. Hiển thị cho kết quả tìm kiếm

<b:if cond='data:blog.searchQuery == &quot;blogger dxoan&quot;'>
// Hiển thị nội dung cho kết quả tìm kiếm 'blogger dxoan' (http://dxoan.blogspot.com/search?q=blogger%20dxoan)
</b:if>

17. Hiển thị trên các trang lỗi 404

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

III. Ví dụ minh họa

VD1: Hiển thị đoạn code hay nội dung trên trang bài viết

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Nội dung hiển thị
</b:if>

VD2: Nếu là trang bài viết thì hiển thị nội dung 1, còn không phải thì hiển thị nội dung 2 ( Nghĩa là: Nội dung 1 hiển thị trên trang bài viết, nội dung 2 hiển thị trên các trang còn lại )

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Nội dung 1, nếu điều kiện là đúng
<b:else/>
Nội dung 2, nếu điều kiện trên sai
</b:if>

VD3: Sử dụng kiểu so sánh khác "!="
Nội dung được hiển thị trên tất cả các trang ngoại trừ trang chủ (HomePage)

<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
Không hiển thị nội dung trên trang chủ
</b:if>

1 comment:

 1. Hi bạn
  Cám ơn bạn về bài viết. Mình đã tùy biến khá nhiều lệnh if trong blog http://nhuygialai.com
  Còn vướng điều này :
  Trong relatedposts Bài viết cùng thể loại- riêng với nhãn F. Nhạc mình không muốn áp dụng, đã dùng lệnh nhưng vẫn không được
  Nhờ bạn giúp đỡ (Email: nhuygialai@gmail.com)
  Xin cám ơn bạn

  ReplyDelete

Adbox