HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT OFFLINE TẬP TIN UPDATE MSU FILES TRONG CMD KHI ĐÃ CÀIWIN


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT OFFLINE TẬP TIN UPDATE MSU FILES TRONG CMD  KHI ĐÃ CÀI WIN
Giới thiệu: Tệp ISO win do MS phát hành là bản cài đặt chưa tích hợp update các gói KB. Có 2 cách để tích hợp offline đó là tích hợp vào soucre bộ cài trước khi cài win và hai là cài đặt offline sau khi đã cài win trên máy
Tại sao phải cài đặt update offline?
Sau khi cài win mới windows sẽ tiến hành cập nhật cho hệ thống việc này sẽ diễn ra rất lâu và lại hay bị treo máy. Gải pháp cài đặt các gói cập nhật offline diễn ra nhanh tróng không bị treo máy....
Quan trọng: Phải bật services windows update
- Bước 1: Dùng phần mềm để tải các gói updates msu ví dụ như WHDownloader
- Bước 2: Tạo 1 thư mục ở ổ C lấy tên gì cũng được di chuyển tất cả các file update .msu vào thư mục đó
- Bước 3: Mở Notepad lên copy các dòng bên dưới vào rồi save lại trong thư mục vừa tạo với tên gì cũng được nhưng không có dấu có đuôi .cmd định dạng All files
@echo off
title Install Microsoft Update Standalone Packages Silently 
echo: Installing <Tên gói KB>
start /wait <file.msu> /quiet /norestart
<Có bao nhiêu gói updates msu thì lặp lại bấy nhiêu lần
echo: Install complete
Pause
exit
Ví dụ:
@echo off
title Install Microsoft Update Standalone Packages Silently
echo: Installing KB3088944...
start /wait Windows6.1-KB3088944-v2-x64.msu /quiet /norestart
echo: Installing KB3094412...
start /wait Windows6.1-KB3094412-x64.msu /quiet /norestart
echo: Installing KB3095319...
start /wait Windows6.1-KB3095319-x64.msu /quiet /norestart
echo: Installing KB3096436...
start /wait Windows6.1-KB3096436-x64.msu /quiet /norestart
echo: Installing KB3098841...
start /wait Windows6.1-KB3098841-x64.msu /quiet /norestart
echo: Installing KB3101217...
start /wait Windows6.1-KB3101217-x64.msu /quiet /norestart
echo: Installing KB3102236...
start /wait Windows6.1-KB3102236-x64.msu /quiet /norestart
echo: Installing KB3106991...
start /wait Windows6.1-KB3106991-x64.msu /quiet /norestart
echo: Install complete
Pause
exit
- Bước 5: chuột phải file vửa save chạy bằng quyền Administrator để cài đặt

No comments:

Post a Comment

Adbox